ಇಚ್ಛೆ!
Our social:

Thursday, October 24, 2013

ಇಚ್ಛೆ!


ಬರಹ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ
ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ
ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೆ
ಅಡುಗೆ ನನ್ನಿಚ್ಛೆ,
ರುಚಿಯು ನನ್ನಿಚ್ಛೆ
ಎಂದರೆ ಸಿಡುಕುವುದೇಕೆ?
ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಿಚ್ಚೆಗಳಾದರೆ,
ನಿನಗೆ ನಾನೇಕೆ?
ಬೇಕಿತ್ತು ಗೆಳೆಯ!

--ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್

0 comments:

Post a Comment