ಹುಡುಕಾಟ!
Our social:

Sunday, October 20, 2013

ಹುಡುಕಾಟ!


ತನ್ನ ಬಾಲದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದ್ದರೂ
ಬೆಳಕ ಹುಡುಕಿ ಸಾಗುವ ಮಿಂಚುಹುಳದಂತೆ
ನನ್ನಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದರೂ
ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಕುತಾ ಸಾಗಿದೆ
ಈ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಬದುಕು!

--ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್ 

0 comments:

Post a Comment