ಮಳೆ
Our social:

Wednesday, October 16, 2013

ಮಳೆ


ಬಿಳಿ ಮೋಡವಿದ್ದರೆ,
ಮಳೆ ಬರದು,
ಕಪ್ಪು ಮೋಡವಿದ್ದರೆ
ಮಳೆ ಬರುವುದು
ಹಾಗಿನಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನಾ
ಎಡೆಬಿಡದೇ ಸುರಿಯಲು
ಇದು ನಿನ್ನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಯಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ,
ಕೊಡೆಯಿಲ್ಲದಿರೆ ಉಂಟು.

--ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್

0 comments:

Post a Comment