ಹೂ-ನಗೆ!
Our social:

Tuesday, October 22, 2013

ಹೂ-ನಗೆ!


ಸಂಜೆಯಾವರಿಸಿ 
ಭಾನು ಕೆಂಪೇರಿ
ಸೂರ್ಯನ ಹೊಂಗಿರಣಗಳು
ದಿಗಂತದಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ
ಕತ್ತಲಾವರಿಸತೊಡಗಿದಾಗ
ನಿನ್ನ ಮುಖದಿ ಮೂಡಿದ
ಆ ಹೂ ನಗೆಯು
ಚಂದ್ರನುದಯಿಸಿರಬಹುದೆಂಬ
ಕಲ್ಪನೆಯನೊಮ್ಮೆ ಮನದಿ
ಮೂಡಿಸದೇ ಇರದು ಗೆಳತಿ!

--ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್ 

0 comments:

Post a Comment