Monday, September 9, 2013

ಪ್ರೀತಿ..

ಮುಚ್ಚದಿರು ಚಲುವೆ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಂಗಡಿಯ!

ಕೈತುಂಬ ಹಣವುಂಟು,
ಮನಸಲಿ ಹುರುಪುಂಟು,
ದುಡಿಯುವ ಛಲವುಂಟು,
ಸಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲುಂಟು.

ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗದು ಕೊಡುವೆಯೇನು
ಒಂದು ಸೇರು ಪ್ರೀತಿಯ?

ಹೃದಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ,
ಪ್ರೀತಿ ಹಣಕೆ ಮಾರುವುದಲ್ಲ,
ನೋವಿಗೆ ಮರಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಸಾವಿಗೆ ಸೊರಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಬೇಡಿ ಬಂದವರಿಗೆ, ಧಾನ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ.

ನಯನಗಳು ಬೆಸೆದಾಗ
ಮನದ ಮೂಲೆಯಲಿ
ತಾನು ತಾನಾಗೇ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಪ್ರೀತಿ.

ನಿನ್ನಲಿ ಎನಿದ್ದರೇನು? 
ನಿನೆಷ್ಟು ಬೇಡಿದರೇನು?
ನೀ ಕಾಡಿದರೇನು?
ನೀ ನನಗೆ ಸರೀಕನಲ್ಲ.
ನಾ ನಿನಗೆಂದು ಸೋಲುವವಳಲ್ಲ.
ವೃತಾ ವೇಳೆ ಕಳೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ನಿನ್ನಲಿ ನನಗೆಂದು, ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ,
ನೀ ಹೊರಟರೆ ಒಳಿತು, ನಿನಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ. 

-- ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್ 

No comments:

Post a Comment