Wednesday, November 13, 2013

ಈ ಬಾಳಿಗೇನು ಬೇಕು?

ಹಲವು ಭಾವ ಬೇಕು ನಮಗೆ 
ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವ ತೇಯಲು.
ಹಲವು ಕನಸು ಬೇಕು ನಮಗೆ,
ಕೆಲವು ನನಸಾಗಲು.

ನಯವು ಬೇಕು, ವಿನಯ ಬೇಕು
ನಮ್ಮ ಭಾವ ತಿಳಿಸಲು
ಒಮ್ಮೆ ನೀತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಭೀತಿ
ಈ ಜೀವನ ಸಾಗಲು.

ಬಯಕೆ ಹಲವು ಬೇಕು ನಮಗೆ
ಬದುಕು ಬೆಳಕ ಕಾಣಲು
ಹಲವು ನೋವ ಕಾಣಬೇಕು
ಕೆಲವು ನಲಿವ ಸವಿಯಲು.

ಸುಖವು ಬೇಕು, ದುಖವು ಬೇಕು
ನಮ್ಮ ಬಾಳ ಪಯಣ ಸಾಗಲು
ಧನವು ಬೇಕು, ಮನವು ಬೇಕು
ತನುವು ಬದುಕಿ ಬಾಳಲು.

ಹಲುವು ತರದ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು
ಬಾಳು ಮಧುರವಾಗಲು
ಛಲವು ಬೇಕು, ನಿಲುವು ಬೇಕು
ನಾವು ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು.

--ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್ 

No comments:

Post a Comment