ಹೊಸತೇಕೆ!
Our social:

Monday, July 27, 2020

ಹೊಸತೇಕೆ!

ಕನ್ನಡಿ ಹೊಸತಾದರೇನು
ತೋರುವ ಬಿಂಬ ಹೊಸತೇ !
ರೂಪ ಹೊಸತಾದರೇನು
ನೋಡುವ ನೋಟ ಹೊಸತೇ!

ಬದುಕೇ ಹಳತಾಗಿರುವಾಗ
ಬಯಕೆ ಹೊಸತೇಕೆ ಇನ್ನಾ!
ಇಂದು ಹೊಸತಾದರೇನು
ನಾಳೆ ಹಳತಲ್ಲವೆ ಚಿನ್ನ!

         -- ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್

0 comments:

Post a Comment