ಬಂದು ಜೊತೆಯಾಗದಿರು
Our social:

Monday, February 13, 2017

ಬಂದು ಜೊತೆಯಾಗದಿರು


ಬರದಿರು,
ಬಂದು
ಜೊತೆಯಾಗದಿರು
ನೀ ನನ್ನ ,

ಕತೆಯಾಗುವೆ
ನೀ,
ನನ್ನ ಜೊತೆ
ಇನ್ನಾರಿಗೋ
ಚಿನ್ನ!

                          -ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್

0 comments:

Post a Comment