ಮತ್ತದೇ ಪ್ರೀತಿ
Our social:

Saturday, November 17, 2018

ಮತ್ತದೇ ಪ್ರೀತಿಮತ್ತದೇ ಪ್ರೀತಿ,
ಮತ್ತದೇ ಮುನಿಸು
ಮತ್ತದೇ ಮಾತು,
ಮತ್ತದೇ ಮೌನ

ಮತ್ತೆ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು! 

-- ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್

0 comments:

Post a Comment